prilaikyti

prilaikyti
prilaikýti tr. 1. priturėti, neleisti nukristi, ištrūkti: Kai išvažiavo į plentą, tėvas prilaikė arklį ir sustojęs pasitaisė susmukusias pasėdas A.Vien. Vaikas paėmė agurką, pabučiavo geram seneliui ranką ir, prilaikydamas smunkančias kelnaites, nudūmė į gatvę V.Krėv. Prilaikykit bėrą žirgelį už kamanėlių KlvD47. | Jojau šenai, jojau tenai, niekur neprijojau, niekur neprilaikiau RD101. | refl.: An grįžkelės įkasė stulpą, kad būtų už ko jam prisilaikytie Brt. ^ Eina kap girtas, tvoros prisilaikydamas KrvP(Mrk). 2. Alk turėti, laikyti ką savo žinioje: Gal tėvelis karčiosios prilaiko? Daktaras labai mėgsta išmesti burnelę Žem. Peilį reik savo prilaikyti Vdk. Jis dar vis prilaĩko pinigų Vdžg. Brač tu utėlių turbūt prilaikaĩ? Alk. | Geriaus yra į akis pabarti, nekaip slapčiai kerštą prilaikyti BbSir20,2. | refl. tr.: Aš prisilaikaũ mieste namus KI31.turėti pasisamdžius: Jis prilaĩko daug samdytų žmonių KII190. 3. refl. nepritrūkti, turėti daug ko: Žinau, jogei tamsta prisilaikai prie grašio A1885,48. Jeigu aš prisilaikýčiau prie pinigų, aš nesėsčiau valgyt be mėsos Skr. 4. leisti būti kur, gyventi: Garnys atnešdavo ir gyvates, kurios kiekviename name prilaikomos buvo A1884,62. Tu mane už vyrą nelaikai; čia tu kitus prilaikai LB194. | refl. N, Alk, Zp, Ktk: Išėjo į girią, išsiklausė pas kareivius, kurioj vietoj prisilaiko toj žvėris BsPIII283. Šitam ežere prisilaikydavo gulbės . Jis dabar pas gimines prisilaĩko Žvr. 5. po truputį priturėti nuo ko, neleisti smarkiai ką daryti, suvaldyti: Kai tėvas numirs, tai ir Petro nebebus kas prilaiko Ds. Seniukas mėgsta trankytis, prilaikysi jį truputį prie namų, tai bus dargi didelis patarnavimas šeimai S.Čiurl. Jau ir su dirvoms prilaikys Slnt. Kvapą prilaikyti B, N. Prilaikydamas juoką, kalbėjo Pirčiupis J.Avyž. Šlajų kelias teb'yra geras, o ir šaltis dar vis prilaiko LC1886,8. | refl.: Ugnis prieš šaltį prisilaĩko (šviesiai nedega) Zr. | Gyvena prisilaĩkant (taupiai) Smn. Dabar jau nebe taip geria, jau bent kiek prisilaiko Ds. Prisilaikyk nuo gėrimo, nuo valgio J. Jis gyvena prisilaikydamas valgyje ir gėrime Dg. Kartą pakliuvęs (nubaustas už keiksmus), prisilaikys, nebesikeiks Ėr. Šuniui, pamačius dešrą, sunku prisilaikyti, jos nekušinus . 6. neleisti eikvotis; saugoti, taupyti: Tėvelis atsiunčia pinigėlių, argi sunku juos prilaikyti? . Prilaĩko piningo, taupus be galo Krš. | Tamsta ilsėkis ir sveikatą prilaikyk . Valgymas prilaiko gyvybę . | refl.: Jeigu jauna prisilaikysi, tai sugelžėsi senatvėje (būsi tvirta) J.Jabl(Žem). Jis žmogus prisilaiko, neleidžia pinigų niekam Dg. 7. suturėti, neleisti pasitraukti: Prilaikiau aš jįjį ligi vėlumo prie to darbo J. 8. po truputį sudaryti sąlygas išlikti, neišnykti: Jeigum po apačia molis, tai vis tiek prilaĩko drėgmę Lbv. | prk.: Uždrausdama mums spaudą, caro valdžia prilaiko tamsybę . 9. priauginti: O kiek aš tau galvijų, paukščių prilaikiau tarnaudama, tai neskaitai Ds. Abejoti nereikia, jogei du arba ir trys bitinėliai prilaikomi yra Nz. Daug karvių prilaikantieji laukininkai galės ten labai daug naudingų daiktų prisimokinti Kel1881,52. Amelinės [avys] labai lajų prilaĩko Skr. | refl. Všn: Jei gyvulių nori prislaikyt, reikia vilkai iš laukų išvaikyt Vlk. Sekas prisilaikyt žąsų Lp. 10. BPII482 prižiūrėti: Prilaikyti amžiną ugnį . Kas turi prilaikyt tvarką? . Pagarsėjęs buvo savo žinojimu, kaip reikia sodą auginti ir bites prilaikyti Vd. Jis pats nesispaudžia prie darbo ir nemoka prilaikyt šeimynos Antš. 11. paremti, sušelpti, duoti duoną, pragyvenimą: Kol suėmė gėrybę, žadėjo prilaikyt ant senatvės Srv. Žadėjo duoną duot ir prilaikyt ikismert Gs. 12. nenutolti nuo kokių pažiūrų, papročių, nuo kokio nusistatymo: Prilaikykim papročius, mums gimte prigimusius prš. Reik ją (kalbą) prilaikyti A1885,55. Jis jokį neprilaĩko tikėjimą Gs. | refl.: Svetimose šalyse naujų papročių neieškojau, tik prisilaikiau tų, kuriuos tėvai paliko V.Krėv.
◊ kal̃bą prilaikýti neištarti žodžio, mikčioti: Tas Joniukas, sako, nukrito nuo kopėčių, išsigando ir ėmė prilaikýti kal̃bą Lnkv.
liežùvį prilaikýti Btg nešnekėti, ko nereikia: Kas gi būt galo, kad žmogus savo liežuvio neprilaikytų Ds.
rañkos neprilaĩkant nešykštint (duoti): Taigi duodu duodu, rankos neprilaikydamas, o kai reikia žmogų prisišaukt, – nugarą man atsuka J.Balt.
\ laikyti; aplaikyti; atlaikyti; dalaikyti; įlaikyti; išlaikyti; nulaikyti; palaikyti; perlaikyti; pralaikyti; prilaikyti; sulaikyti; užlaikyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • prilaikyti — prilaikýti vksm. Bókštą prilai̇̃kė trỹs ištempti̇̀ metãlo lýnai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • priturėti — priturėti, prìturi (pritùri), ėjo 1. tr. M, L, Rtr, NdŽ, LKKXIV205(Zt) prilaikyti rankomis, kad neiškristų, neištrūktų, nesujudėtų: Gali viena ranka priturėt [pintinę] Kvr. Ėda kaip voverės, priturėdamos maistą pirmutiniom kojytėm Blv. Sūnus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liemenėlė — liemenė̃lė sf. (2) moteriškas apatinis drabužis krūtims prilaikyti: Praktiškiausia liemenėles siūti iš standaus šilko rš. | Mažiems vaikams kojinėms prilaikyti arba kelnaitėms prisegti siuvamos liemenėlės rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaikyti — 1. tr. paturėti rankoje, neleisti nukristi: Iš to pasinaudoja ir siuvėjai: jeigu katram nuo adatos kaista pirštai, tai pagauna varlę ir palaiko rankoj BsPII325. ║ neleisti judėti, prilaikyti: Šlapi miežių kruopai palaiko sėlenas, vėtant vėjas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privaldyti — 1. tr., intr. NdŽ pakankamai ilgai valdyti, turėti valdžią. | refl. NdŽ. 2. tr. NdŽ pakankamai ilgai turėti ką (ppr. nuosavybės teisėmis), naudotis kuo. 3. refl. prastai valdant, tvarkant nusmukdyti, nugyventi: Valdėm ir dabar prisival̃dėm prie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turėti — turėti, tùri (tùria Sdk, Pl, Rk, Ob), ėjo K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD177,79, SD141, 182, R187, MŽ248, Sut, N, M, LL87, L I. laikymui, laikymuisi žymėti. 1. tr. SD1183, MitV163(WP237), Sut, I, M, Š, NdŽ, Gs, Pun, Ūd, Gg, Žl nusitvėrus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antšonės — añtšonės sf. pl. (1) pavalkų dalis: Kinkant arklį pavalkais su lanku, naudojamos dar antšonės, skirtos prilaikyti ratus, važiuojant į pakalnę rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplaikyti — tr. 1. Ėr, Alv prižiūrėti: Nemoka bičių aplaikyti Rdd. Rūbą aplaikyk, tai daug ilgiau nešiosi Trgn. Gyvuliai aplaĩkomi gerai Mlt. | refl.: Reikia švariai apsilaikytie Jz. ║ duoti pragyvenimą: Reikia tėvai aplaikyt kap pats save Prl. Nejau jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstabdyti — tr. 1. N, J, M, Rtr, Š, NdŽ, Skr, Rdm, Plik sulaikyti einantį, judantį į priekį: Užlaikau, apstabdau bėgantį R23, MŽ30. Kitas [bites] tai apstãbdo, kitas – ne Grz. Kol arklį apstãbdė, vaikas liko tolokai Mrc. Viską apstãbdė [aliarmo metu] –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkraštinis — atkraštìnis, ė adj. (2) turintis atkraštes: Kotui prilaikyti kirvio pakraščiuose buvo išliedinami aukštesni pakraštėliai, dėl to tokie kirviai ir vadinami atkraštiniais rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”